Krst

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčaťom), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým, za týchto podmienok.

(1) Krst detí (dojčiat)
  a) krst dieťaťa musia požiadať rodičia, alebo aspoň jeden rodič osobne.
    Duchovný pastier (farár) je povinný viesť s rodičmi a krstnými rodičmi pastorálny
    rozhovor o význame, zmysle a záväznosti krstu svätého. Zistí, čí sú rodičia
    pokrstení, konfirmovaní a cirkevne zosobášení. Ak z rozhovoru vyplynie, že tieto
    podmienky nespĺňajú, vedie rodičov k rozhodnutiu, aby pred krstom dieťaťa boli
    oni sami najprv pokrstení (konfirmovaní) a ich manželstvo evanjelicko-
    kresťanským spôsobom požehnané. Krst sa neprislúži, ak aspoň jeden z rodičov
    nebude pokrstený, a ak krstní rodičia nedostanú od rodičov (alebo pestúnov,
    vychovávateľov) písomné právo vychovávať dieťa vo viere. Vo zvláštnych
    prípadoch udelí výnimku príslušný senior.
  b) V prípade, že krst žiadajú starí rodičia alebo príbuzní, duchovný pastier
    rozhodne o prislúžení krstu na základe posúdenia predpokladov pre krst a
    výchovu dieťaťa v rodine a v spolupráci s cirkvou. V každom prípade do 15 rokov
    dieťaťa je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
  c) Krstní rodičia majú byť zásadne ev. a. v. V prípade závažných dôvodov jeden z
    krstných rodičov môže byť členom inej kresťanskej cirkvi. Krstní rodičia ev. a. v.
    musia byť pokrstení a konfirmovaní a v prípade manželov - krstných rodičov aj
    cirkevne zosobášení. Krstní rodičia z inej cirkvi musia byť pokrstení. Krstným
    rodičom nemôže byť ten, kto nemá pokrstené vlastné deti, alebo deti krstného
    rodiča ev. a. v. nasledujú vierovyznanie neevanjelického rodiča. Po vekovej
    stránke za krstných rodičov z ev. a. v. cirkvi možno prijať člena po konfirmácii. Ak
    rodina trvá na krstných rodičoch, ktorí nespĺňajú hore uvedené predpoklady,
    navrhne kňaz rodine popri týchto krstných rodičoch ďalších spomedzi členov
    cirkevného zboru, ktorí prijmú túto úlohu menom cirkevného zboru.
  d) Pri krste detí slobodných matiek vyžaduje sa u matky dieťaťa jej vlastný krst a
    konfirmácia.
  e) Pri výkone krstu musia byť osobne prítomní rodičia a krstní rodičia dieťaťa. S
    ich neprítomnosťou možno súhlasiť len z veľmi vážnych dôvodov.
  f) Ak sú krstní rodičia (jeden z nich) v čase krstu dieťaťa vzdialení, alebo z iných
    dôvodov neprítomní, zastupujú ich náhradní krstní rodičia (za tých istých
    podmienok), ktorých treba zapísať do matriky po riadnych krstných rodičoch ako
    zastupujúcich.
  g) Pri skúmaní cirkevnoprávnych predpokladov tých, čo nie sú členmi cirkevného
    zboru, v ktorom sa krst koná, musia títo predložiť doklady o krste, konfirmácii,
    prípadne o cirkevnom sobáši.
  h) Celý cirkevný zbor modlitebne a konkrétnou pomocou podporuje duchovný rast
    pokrsteného.

(2) Krst detí do konfirmačného veku
  a) Pri krste detí do konfirmačného veku platia podmienky ako pri krste detí
    (dojčiat).
  b) Analogicky platia podmienky pre krstných rodičov ako pri krste detí - dojčiat.
  c) V pastorálnom rozhovore s rodičmi takého dieťaťa duchovný pastier pripraví
    dieťa ku krstu
    primerane veku dieťaťa, aby mohlo samo chápať a priznať sa k daru Božej milosti
    v krste.
  d) Ak je dieťa v konfirmačnom veku, možno ho najprv pokrstiť a potom zapojiť do
    konfirmačnej prípravy, alebo najprv zapojiť do konfirmačnej prípravy (s ostatnými
    konfirmandmi) a potom po vyznaní viery pred konfirmáciou pokrstiť.

(3) Krst mládeže a dospelých
  a) Mládež (od konfirmačného veku) a dospelých možno pokrstiť len po
    predchádzajúcej príprave (rozsah konfirmačnej látky).
  b) Úrad krstných rodičov v týchto prípadoch nahradia dvaja svedkovia, pre
    ktorých však platia rovnaké podmienky ako pri krstných rodičoch.

(4) Miesto krstu
  Krstiť treba zásadne v chráme, pokiaľ možno v rámci služieb Božích. Zo
  závažných dôvodov možno krstiť aj v zborovej miestnosti, alebo na inom
  primeranom mieste. V prípade ohrozenia života dieťaťa možno krstiť aj v
  nemocnici alebo domácnosti.
  Pri takomto krste treba usilovať o prítomnosť aspoň krstných rodičov. Ak to nie je
  možné (dieťa je napr. v inkubátore a do týchto miestností zdravotnícky personál
  nikoho okrem farára nepustí), je potrebné požiadať o prítomnosť pri krste niekoho
  z veriacich členov zdravotníckeho personálu. Pri zápise do matriky zapíše sa ich
  meno ako zastupujúcich krstných rodičov.

(5) Krsty z iných cirkevných zborov
  Zásadne nemožno krstiť deti z iných cirkevných zborov (ako i mládež a
  dospelých). V prípade, že je farár o takú službu požiadaný, je povinný pred
  krstom vyžiadať si ku krstu súhlas od farára zboru, do ktorého dieťa podľa
  trvalého alebo prechodného pobytu rodičov patrí (viď CÚ). Po vykonaní
  krstu zašle farár dáta rodičov, krstných rodičov, dieťaťa s dátumom krstu farárovi
  patričného zboru na záznam do matriky pokrstených.
  Do matriky vlastného zboru (v ktorom bolo dieťa pokrstené) zapíše krst bez
  poradového čísla.
  V prípade takéhoto krstu platia rovnako všetky podmienky, ako sú uvedené v
  bode 1.

(6) Krst dieťaťa inoveriacich rodičov
  Krst dieťaťa inoveriacich rodičov je možný len po predchádzajúcom súhlase
  (dišpenz) dištriktuálneho biskupa

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev