Cirkevný pohreb

Úprava na konanie evanjelických pohrebov vychádza zo zásadného teologického stanoviska a poznania, kto je subjektom a objektom pohrebu: subjektom je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie slovo a ktoré ďakuje

za to, čo Boh vykonal cez odchádzajúceho. To znamená:

(1) Keďže cirkevný zbor vykonáva pohreb, zásadne pohreb nemožno odmietnuť
  žiadnemu členovi cirkvi. Liturgická podoba každého pohrebu sa riadi pohrebnou
  agendou.

(2) Cirkevný zbor nevykoná pohreb tomu, kto vystúpil z evanjelickej cirkvi, alebo
  bol z nej vylúčený na základe platných cirkevných zákonov a nariadení.

(3) Pri pohrebe samovrahov, resp. ťažkých prípadov ľudí, ktorí žili pohoršlivo,
  vzhľadom na charakter a podstatu evanjelického pohrebu, treba konať pohreb
  normálnym spôsobom. V takomto prípade je však nutný diferencovaný výber
  liturgických textov (žalmu, modlitieb), primeraný obsah kázne a odobierky. Pri
  liturgii (záverečnej) nad hrobom, použije sa upravené slovo požehnania - prežeh-
  nania: Trojjediný Bože, Otče, Synu, Duchu Svätý, do Tvojich milostivých rúk
  porúčame tohto brata (sestru). Tvojmu svätému menu buď časť a sláva na veky.
  Amen.

(4) Ak zosnulý člen zboru z akýchkoľvek dôvodov neprispieval na cirkevno-
  zborové potreby (cirkevný príspevok), upozorní duchovný pastier v pastorálnom
  rozhovore pozostalých na potrebu splniť tieto povinnosti.

(5) Pri prevoze mŕtveho tela do iného cirkevného zboru na pochovanie, koná sa
  len jeden pohreb. Na druhom mieste má byť len krátka pobožnosť (pieseň, krátky
  príhovor, modlitba, liturgia nad hrobom). Ak ide o pohreb po prevezení, má sa
  konať krátka pobožnosť (bez liturgie nad hrobom) na mieste, odkiaľ bol mŕtvy
  prevezený.

(6) Zvonenie pri pohrebe nie je poctou mŕtvemu. Zvonením cirkevný zbor
  oznamuje, že zomrel člen zboru. Do dňa pohrebu zvoní sa denne najviac dvakrát,
  pri samotnom pohrebe (rozlúčke) podľa miestnych zvykov. Poplatok za zvonenie
  je príspevkom do cirkevnozborovej pokladne, alebo odmenou zvonárovi
  (kostolníkovi), alebo trovy s ním spojené znáša cirkevný zbor.

(7) Používanie zvonov pri občianskych pohreboch je vylúčené (vzhľadom na
  charakter – podstatu zvonenia)!

(8) Používanie zvonov pri pohreboch členov iných cirkví je vecou dohody
  príslušných cirkevných zborov. Podobne pri používaní zvonov iných kresťanských
  cirkví pri evanjelických pohreboch.

(9)Ak sa chce v rámci evanjelického pohrebu niekto pohrebnému zhromaždeniu
  prihovoriť (zamestnávateľ zosnulého, obecný úrad, rozličné spolky, občianske
  výbory a pod.), môže tak urobiť len po predchádzajúcom dohovore s
  pochovávajúcim farárom

(10)Odporúča sa (najmä vo vidieckych zboroch), aby sa v čele pohrebného
  sprievodu niesol kríž.

(11)Niet zásadných dôvodov, okrem dôvodov hygienických (riadených štatútom
  obce), prečo by sa rakva s mŕtvym telom nemohla vnášať do chrámu. Je vecou
  cirkevného zboru, či súhlasí s takýmto odporúčaním a kde sa v priestore chrámu
  počas pohrebu rakva uloží. Neodporúča sa rakvu v chráme otvoriť.

(12)Evanjelický cirkevný pohreb možno vykonať aj inoveriacemu na žiadosť
  rodiny, ktorá predtým o pohrebe upovedomila kňaza patričnej cirkvi. Pokiaľ kňaz
  inej cirkvi odmietol pochovať člena svojej cirkvi, môže tak urobiť na požiadanie
  rodiny evanjelický farár v prípade, že tým nespôsobí verejné pohoršenie a ujmu
  vlastnej cirkvi, resp. zboru.

(13)Cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej
  rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou
  spoločnosťou (agentúrou)

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev