Cirkevný sobáš

(1) O cirkevný sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu
ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade, pričom musí byť vopred
dohodnutý aj termín sobáša. Cirkevnému sobášu predchádza povinná pastorálna
príprava.

(2) Sobášiaci farár dbá, aby bol zachovaný postup podľa občianskeho zákona.

(3) Cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli
konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať ešte pred sobášom.

(4) Ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože
nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text prísahy (sľubu) uvedený v Agende
pre nekresťanského partnera.

(5) Podobný postup sa zachová pri sobáši, aj je jeden zo snúbencov príslušníkom
iného než kresťanského náboženstva.

(6) Sobášiaci v rámci pastorálnej prípravy oboznámi snúbencov s poriadkom
sobášneho obradu a vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, manželstva,
výchovy detí.

(7) Sobáš sa koná vždy v chráme za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši spolu
s novomanželmi podpíšu zápisnicu. Svedkovia musia byť ev. a. v., konfirmovaní.
V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej
cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan.

(8) V mimoriadnych prípadoch (nemoc, iná nepredvídaná udalosť) môže sa konať
cirkevný sobáš aj mimo chrámu (zborová sieň a pod.)

(9) Sobáše sa neodporúčajú v advente a v pôste, v predvečer výročných
slávností, kajúcich dní a podobne. Sobáš rozvedených je možný len po súhlase
(dišpenz) dištriktuálneho biskupa. Súhlas žiadajú do manželstva vstupujúci cestou
farského úradu, po predložení rozsudku o rozvodovom konaní.

(10)Pri konfesijne zmiešaných manželstvách v rámci pastorálnej prípravy je
potrebné viesť snúbencov k dohode, že v prípade narodenia detí z ich
manželstva, budú tieto pokrstené a vychovávané v ev. a. v. cirkvi. Túto dohodu
potvrdia podpisom v sobášnej zápisnici. Treba poukázať na všetky úskalia toho,
ak by sa nevedeli jednoznačne dohodnúť - aby deti podľa pohlavia nasledovali
náboženstvo svojich rodičov.

(11)K sobášu kňaza, diakona, poslucháča teológie, ktorý chce konať službu v
cirkvi, je potrebný pastorálny rozhovor s jedným z biskupov a súhlas zboru
biskupov na základe prehlásenia, že manželstvo nebude prekážkou pri
ustanovení kaplána. Manželský partner musí byť ev. a. v. Výnimku povoľuje zbor
biskupov (zákon č. 11/1994 § 14, ods. 2 písm. a).

(12)Sobáš rozvedeného kňaza, diakona, alebo i poslucháča teológie povoľuje
zbor biskupov.

(13)Spolupráca ev. kňaza pri ekumenickom sobáši je možná len na základe
medzicirkevných dohôd.

(14)Miesto tzv. ohlášok sa odporúča oznámiť zboru konanie sobáša.

(15)Ak by sa sobáš konal z akýchkoľvek dôvodov mimo územia zboru (zborov),
do ktorého (ktorých) prislúchajú snúbenci, potrebný je predchádzajúci súhlas
zborového farára jedného z nich. Zápis do matriky sobášených (pod číslom)
uvedie sa v tom zbore, z ktorého farár dal súhlas k sobášu; záznam bez
poradového čísla v matrike zboru, v ktorom sa sobáš konal. Záznamy zabezpečí
sobášiaci farár.

(16)Ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej
príprave požehnanie manželstva evanjelicko-kresťanským spôsobom.

(17)Každý sobáš (aj požehnanie manželstva) sa zapisuje do zborovej matriky
sobášených. O vykonaní sobáša dáva cirkevný zbor osvedčenie s podpisom
sobášiaceho farára. Do poznámok sa uvedie, či išlo o sobáš, alebo požehnanie
manželstva.

(18)O každom sobáši (i požehnaní manželstva) napíše sa osobitná zápisnica,
podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá zostane na farskom
úrade.

(19)ECAV pripúšťa len sobáš osôb rôzneho pohlavia. Vylučuje požehnanie
spolužitia ľudí rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a
družky

Kontakt na zbor

Mgr. Mária Popičová

Tel. číslo: +421 35 642 18 29

Email: nesvady@ecav.sk

Facebook:

Cirkevný zbor ECAV Nesvady

Adresa: Novozámocká 25, 946 51 Nesvady

Kontakt na dozorcu

Ing. Milan Kurucz

Tel. číslo: +421 905 392 333

Email: kurucz.donauservis@gmail.com

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ECAV Nesvady, By Mdev